✓ Gratis verzending vanaf €100 (NL)
✓ +31-(0)861538093
✓ info@liveyoursports.nl

Algemene voorwaarden

Privacy Policy 

De privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website liveyoursports.nl bezoekt. 

LET OP: Als de klant een pre-order(mountainbike) wilt annuleren, zal er 7.5% van het totaalbedrag van de mountainbike belast. 

1. Beheer 

De website liveyoursports.nl staat onder beheer van LIVEYOURSPORTS VOF 

Contactgegevens: LIVEYOURSPORTS VOF, Julianastraat 1, 5953 HS Reuver, tel: +31 6 81538093, info@liveyoursports.nl 

2. Gegevens van bezoekers 

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan liveyoursports.nl worden permanent bewaard, maar anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. LIVEYOURSPORTS VOF zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De persoonlijke gegevens die je met LIVEYOURSPORTS VOF deelt worden nooit gedeeld, verkocht of vertrekt aan derden in welke vorm dan ook. 

3. Cookies 

De website van LIVEYOURSPORTS VOF maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer.

Je kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kan jouw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.

 LIVEYOURSPORTS VOF maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

LIVEYOURSPORTS VOF maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van LIVEYOURSPORTS op haar website en partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. 

LIVEYOURSPORTS VOF maakt gebruik van analytics cookies waarmee het surfgedrag van grote aantallen bezoekers, dus niet van individuen, anoniem wordt verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren. 

 4. Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij LIVEYOURSPORTS VOF

Contactgegevens: LIVEYOURSPORTS VOF, Julianastraat 1, 5953 HS Reuver, tel: +31 6 81538093, info@liveyoursports.nl

5. Disclaimer 

LIVEYOURSPORTS VOF is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De privacy policy voor klanten is een aanvulling op de privacy policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij LIVEYOURSPORTS VOF 

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden 

LIVEYOURSPORTS VOF kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: – het verwerken van de bestelling – het versturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op het bestelde Al onze mailings voldoen aan het opt-in beleid, wat betekent dat je ervoor moet kiezen om informatie van ons te ontvangen. Afgezien van de e-mails die rechtstreeks verband houden met jouw bestellingen, zal LIVEYOURSPORTS VOF geen ongevraagde e-mails versturen. 

2. Gegevens verstrekken aan derden 

De persoonlijke gegevens die je met LIVEYOURSPORTS deelt worden nooit gedeeld, verkocht of verstrekt aan derden in welke vorm dan ook, buiten wat nodig is om de bestelling te kunnen versturen. Dit geldt ook voor jouw verkoopgeschiedenis bij ons. Een uitzondering op deze regels is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

3. Beveiliging 

De gegevens die de klant aan LIVEYOURSPORTS VOF verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Als je een order plaatst, wordt de informatie die je aan ons verstrekt beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer) technologie. SSL codeert jouw gegevens zodat alleen de LIVEYOURSPORTS-server deze kan decoderen. Deze veilige verbinding tussen jouw computer en onze computer blijft beveiligd totdat je jouw bestelling hebt afgerond. Om te weten of de verbinding beveiligd is, controleer je de link in jouw browser als je je op onze website bevindt. Als je een gesloten slot of een ongebroken sleutel (afhankelijk van uw broser) ziet, werkt de SSL. URL’s die een SSL-verbinding eisen beginnen met https: in plaats van http:.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft ten alle tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Dit kan telefonisch via +31 6 38177745 of via een e-mail aan shop@liveyoursports.nl.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot privacy en/of veiligheid, stuur ons dan een e-mail via info@liveyoursports.nl.

Algemene Voorwaarden – LiveYourSports

Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities

Artikel 2   – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3   – Toepasselijkheid

Artikel 4   – Het aanbod

Artikel 5   – De overeenkomst

Artikel 6   – Herroepingsrecht

Artikel 7   – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8   – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten          daarvan

Artikel 9   – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Nakoming en extra garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden betekent:

• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij je als consument producten koopt op afstand van LiveYourSports.

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen je als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

• Consument: de persoon die producten aanschaft van LiveYourSports.

• Dag: kalenderdag.

• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

• Duurzame gegevensdrager: alle middelen om informatie die persoonlijk naar de consument of naar LiveYourSports is gestuurd, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop.

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt: LiveYourSports.

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als de consument een product koopt via internet, telefoon of met bestelbonnen bij LiveYourSports, waarbij er geen direct contact is tussen de consument en LiveYourSports.

• Modelformulier voor herroeping: in Bijlage I is het retourformulier opgenomen.

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en LiveYourSports direct contact hebben gehad.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

LiveYourSports VOF

Vestigingsadres: Julianastraat 1, 5953 HS Reuver

Bezoekadres: Julianastraat 1, 5953 HS Reuver

Telefoonnummer: +31 6 81538093, bereikbaar van 9:00-17:00

E-mailadres: shop@liveyoursports.nl

KvK-nummer: 72921455

Btw-identificatienummer: NL 859287130 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LiveYourSports en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen LiveYourSports en een consument voor zendingen binnen Nederland.

• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• Alle producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving die voldoende gedetailleerd is voor de consument om een goede beoordeling te maken van het product. Alle foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of fouten zijn niet bindend voor LiveYourSports.

• Elk product bevat de nodige informatie, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn bij aanvaarding van het product.

Artikel 5 – De overeenkomst

• De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

• Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt LiveYourSports via elektronische weg de ontvangst van de bestelling van het product. Zolang de ontvangst van deze aankoop niet door LiveYourSports is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

• Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt LiveYourSports voor passende technische en organisatorische maatregelen voor een beveiligde elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige website. Voor het elektronisch betalen, zorgt LiveYourSports voor passende veiligheidsmaatregelen.

• LiveYourSports kan zich, binnen de regels van de wet, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LiveYourSports op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag een bestelling of aanvraag worden geweigerd of aan bijzondere voorwaarden worden verbonden.

• LiveYourSports zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen: een pakbon met alle gegevens van de bestelling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 28 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. LiveYourSports mag vragen naar de reden van retour, maar dit niet verplichten. Dit geldt niet voor HOPE producten die door de klant zelf besteld zijn en waarvan geen navraag is gedaan bij LiveYourSports of deze producten kloppen.

• De 28 dagen bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. b. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere duidelijke wijze aan LiveYourSports.

• Zo snel mogelijk, maar binnen 28 dagen vanaf de levering, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door LiveYourSports verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

• Als LiveYourSports de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zonder uitstel een ontvangstbevestiging.

• LiveYourSports vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door LiveYourSports in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zonder uitstel maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt.

• LiveYourSports gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

• Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LiveYourSports de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, uitgezonderd prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

• De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

• LiveYourSports staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat LiveYourSports er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

• Een door LiveYourSports, de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover LiveYourSports kan doen gelden indien LiveYourSports is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

• Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van LiveYourSports, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

• LiveYourSports zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LiveYourSports kenbaar heeft gemaakt.

• LiveYourSports zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging heeft, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

• Na ontbinding conform het vorige lid zal LiveYourSports het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.

• Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij LiveYourSports tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan LiveYourSports bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

• Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

• Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

• De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen